gd

Ngày đăng: 08-09-2021

Thời gian dự kiến: 15 Th9 2021 đến 22 Th9 2021

Hành trình từ Hồ Chí Minh đến Hồ Chí Minh

Mục đích chuyến đi: Ẩm thực

v vc

Số lượng thành viên dự kiến: 21

Chi phí dự kiến: 21


NGƯỜI ĐĂNG HÀNH TRÌNH

Uy Đình

Họ tên: Uy Đình

Tuổi: 27

Giới tính:

Thông tin: vvxc


Chưa có thành viên nào tham gia hành trình "gd"